EU och trängselskatt

I sitt senaste blogginlägg så skriver Theo Papaioannou om ett av Vägvalets yttrande. Vad som är anmärkningsvärt är inte själva innehållet eller syftet med yttrandet utan vad man väljer att citera:

””Det var bara under medeltiden som ägarna till strategiska vägar kunde kräva ‘vägavgifter’ utan att leverera något mervärde eller annan tjänst tillbaka.”
Kommissionens vitbok
””

Det exakta syftet är inte tydligt men man försöker troligtvis ge sken av det absurda med trängselskatt. Vad jag förstår så är det ett försök att ge sken av hur EU ställer sig i frågan. Baserat på detta citat så skulle förstår jag att man dras åt ståndpunkten att EU är emot trängselskatt. Detta stämmer dock inte.

Först och främst så skulle källan gärna få vara tydligare: Vilken vitbok avses och från vilket år? Det har i snitt kommit två vitböcker per år sedan 1995, så urvalet är stort.

Vad gäller EU och trängselskatt så har EU inte uttryckt någon egentlig ståndpunkt utan hänvisar i stora drag till subsidiaritetsprincipen, dvs. att besluten ska tas på lägsta möjliga nivå vilket i detta fall ofta landar på kommunen. I ett Green Paper (CEC 1995) så uttrycker kommissionen att externa intäkter för transport inte är en orimlig tanke. I ett White Paper (CEC 1998) så menas att ett gradvis införande av externa kostnader i vissa situationer är rimligt och i ett White Paper (CEC 2001) så menar Kommissionen att prissättningen måste vara effektiv. I alla dessa avseendet åsyftas urban transport. (Road Pricing, the Economy and the Environment, Jensen Butler. et alt.) Vad gäller ”interurban transportation” (dvs. transport mellan och utanför städer) så har EU antagit en mer aktiv roll och man pekar i hög grad på de problem som transport (både person och gods) medför vad gäller buller, trafikstockningar, miljö etc.

I Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem skriver Kommissionen:

Prissignaler spelar en viktig roll vid många beslut som har långtidsverkan på
transportsystemet. Transportavgifter och transportskatter måste omfördelas så att de
i större utsträckning avspeglar principerna om ”förorenaren betalar” och
”användaren betalar”. De bör underbygga transporternas betydelse när det gäller att
främja EU:s konkurrenskraft och sammanhållningsmålen. Den totala belastningen
på sektorn bör återspegla de sammanlagda transportkostnaderna, inklusive
infrastruktur och externa kostnader. Viss offentlig finansiering kan motiveras
genom större samhällsekonomiska fördelar och positiva externa effekter. I
framtiden kommer dock transportanvändarna sannolikt att få betala en större andel
av kostnaderna än i dag. Det är väsentligt att användare, operatörer och investerare
får korrekta och entydiga ekonomiska incitament.(3.3.58)

Lokala externa kostnader som buller, luftföroreningar och trafikstockningar skulle
kunna internaliseras genom en avgiftsbeläggning av infrastrukturanvändningen. Det
förslag som kommissionen nyligen lagt fram om en ändring av ”Eurovignettedirektivet”
utgör ett första steg mot en ökad internalisering av kostnader som
förorsakas av tunga lastbilar. Skillnaderna mellan EU-länderna när det gäller
vägtullar kommer dock att kvarstå. Ytterligare åtgärder kommer att avse ett
successivt införande av obligatoriska harmoniserade internaliseringssystem för
nyttofordon inom hela det regionala nätet. Därmed kommer man att kunna förändra
den nuvarande situationen som innebär att internationella transportföretag måste ha
Eurovignette, fem nationella vignetter och 8 olika märken eller avtal om vägtullar
för att obehindrat kunna rulla på de vägar i Europa som är avgiftsbelagda. (3.3.61)

Avgiftsbelagda vägar har i allt större utsträckning blivit ett alternativt sätt att dra in
inkomster från personbilar och påverka trafikflödet och resemönstren.
Kommissionen kommer att ta fram riktlinjer för tillämpningen av
internaliseringsavgifter för alla fordon och för alla viktiga externa kostnader. Den
långsiktiga målsättningen är att ta ut användaravgifter på alla fordon och på hela
nätet för att åtminstone täcka underhållskostnaderna för infrastruktur,
överbelastning, luftföroreningar och buller. (3.3.62)

Vidare så är projekten EUROCITIES och PROGRESS exempel på samarbeten där man samlar erfarenheter bland annat gällande just trängselskatt och hur man ska erlägga avgift på vägar för att möta det växande problemet med trängsel, utsläpp och ökade kostnader. Frågan är vad vi helst vill att människor ska betala för: Minskade utsläpp och mindre köer eller böter för till följd av höga utsläpp. Det om något är väl slöseri med skattepengar?

Vägvalet ger ett förvirrat intryck. Nu grundade de förvisso sin yttrande på Eurovinjettdirektivet, som är ett direktiv om vägavgift för tunga lastbilar, men att försöka hämta stöd hos EU i sitt motstånd mot trängselskatt är farligt för stödet kommer de inte finna där.

Källor:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5398086

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-681_sv.htm

http://www.europaportalen.se/2011/04/dalig-luft-i-svenska-stader-kan-ge-stora-boter

http://www.europaportalen.se/2011/05/sverige-fallt-men-slipper-boter

Jensen-Butler, Chris., Larsen, Morten Marott., Madsen, Bjarne., Nielsen, Otto Anker. & Sloth, Birgitte. (red.) (2008). Road pricing, the economy and the environment [Elektronisk resurs]. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

http://www.nejtrangselskattgbg.se/2013/02/18/pm-vagvalet-lamnar-yttrande-gallande-sou-201313-trangselskatt-delegation-sanktioner-och-utlandska-fordon/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag1/Direktiv-om-vagavgifter-for-tu_GV06FPM136/

/G

llllllllllllll

Annonser

One thought on “EU och trängselskatt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s