EU och trängselskatt

I sitt senaste blogginlägg så skriver Theo Papaioannou om ett av Vägvalets yttrande. Vad som är anmärkningsvärt är inte själva innehållet eller syftet med yttrandet utan vad man väljer att citera:

””Det var bara under medeltiden som ägarna till strategiska vägar kunde kräva ‘vägavgifter’ utan att leverera något mervärde eller annan tjänst tillbaka.”
Kommissionens vitbok
””

Det exakta syftet är inte tydligt men man försöker troligtvis ge sken av det absurda med trängselskatt. Vad jag förstår så är det ett försök att ge sken av hur EU ställer sig i frågan. Baserat på detta citat så skulle förstår jag att man dras åt ståndpunkten att EU är emot trängselskatt. Detta stämmer dock inte.

Först och främst så skulle källan gärna få vara tydligare: Vilken vitbok avses och från vilket år? Det har i snitt kommit två vitböcker per år sedan 1995, så urvalet är stort.

Vad gäller EU och trängselskatt så har EU inte uttryckt någon egentlig ståndpunkt utan hänvisar i stora drag till subsidiaritetsprincipen, dvs. att besluten ska tas på lägsta möjliga nivå vilket i detta fall ofta landar på kommunen. I ett Green Paper (CEC 1995) så uttrycker kommissionen att externa intäkter för transport inte är en orimlig tanke. I ett White Paper (CEC 1998) så menas att ett gradvis införande av externa kostnader i vissa situationer är rimligt och i ett White Paper (CEC 2001) så menar Kommissionen att prissättningen måste vara effektiv. I alla dessa avseendet åsyftas urban transport. (Road Pricing, the Economy and the Environment, Jensen Butler. et alt.) Vad gäller ”interurban transportation” (dvs. transport mellan och utanför städer) så har EU antagit en mer aktiv roll och man pekar i hög grad på de problem som transport (både person och gods) medför vad gäller buller, trafikstockningar, miljö etc.

I Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem skriver Kommissionen:

Prissignaler spelar en viktig roll vid många beslut som har långtidsverkan på
transportsystemet. Transportavgifter och transportskatter måste omfördelas så att de
i större utsträckning avspeglar principerna om ”förorenaren betalar” och
”användaren betalar”. De bör underbygga transporternas betydelse när det gäller att
främja EU:s konkurrenskraft och sammanhållningsmålen. Den totala belastningen
på sektorn bör återspegla de sammanlagda transportkostnaderna, inklusive
infrastruktur och externa kostnader. Viss offentlig finansiering kan motiveras
genom större samhällsekonomiska fördelar och positiva externa effekter. I
framtiden kommer dock transportanvändarna sannolikt att få betala en större andel
av kostnaderna än i dag. Det är väsentligt att användare, operatörer och investerare
får korrekta och entydiga ekonomiska incitament.(3.3.58)

Lokala externa kostnader som buller, luftföroreningar och trafikstockningar skulle
kunna internaliseras genom en avgiftsbeläggning av infrastrukturanvändningen. Det
förslag som kommissionen nyligen lagt fram om en ändring av ”Eurovignettedirektivet”
utgör ett första steg mot en ökad internalisering av kostnader som
förorsakas av tunga lastbilar. Skillnaderna mellan EU-länderna när det gäller
vägtullar kommer dock att kvarstå. Ytterligare åtgärder kommer att avse ett
successivt införande av obligatoriska harmoniserade internaliseringssystem för
nyttofordon inom hela det regionala nätet. Därmed kommer man att kunna förändra
den nuvarande situationen som innebär att internationella transportföretag måste ha
Eurovignette, fem nationella vignetter och 8 olika märken eller avtal om vägtullar
för att obehindrat kunna rulla på de vägar i Europa som är avgiftsbelagda. (3.3.61)

Avgiftsbelagda vägar har i allt större utsträckning blivit ett alternativt sätt att dra in
inkomster från personbilar och påverka trafikflödet och resemönstren.
Kommissionen kommer att ta fram riktlinjer för tillämpningen av
internaliseringsavgifter för alla fordon och för alla viktiga externa kostnader. Den
långsiktiga målsättningen är att ta ut användaravgifter på alla fordon och på hela
nätet för att åtminstone täcka underhållskostnaderna för infrastruktur,
överbelastning, luftföroreningar och buller. (3.3.62)

Vidare så är projekten EUROCITIES och PROGRESS exempel på samarbeten där man samlar erfarenheter bland annat gällande just trängselskatt och hur man ska erlägga avgift på vägar för att möta det växande problemet med trängsel, utsläpp och ökade kostnader. Frågan är vad vi helst vill att människor ska betala för: Minskade utsläpp och mindre köer eller böter för till följd av höga utsläpp. Det om något är väl slöseri med skattepengar?

Vägvalet ger ett förvirrat intryck. Nu grundade de förvisso sin yttrande på Eurovinjettdirektivet, som är ett direktiv om vägavgift för tunga lastbilar, men att försöka hämta stöd hos EU i sitt motstånd mot trängselskatt är farligt för stödet kommer de inte finna där.

Källor:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5398086

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-681_sv.htm

http://www.europaportalen.se/2011/04/dalig-luft-i-svenska-stader-kan-ge-stora-boter

http://www.europaportalen.se/2011/05/sverige-fallt-men-slipper-boter

Jensen-Butler, Chris., Larsen, Morten Marott., Madsen, Bjarne., Nielsen, Otto Anker. & Sloth, Birgitte. (red.) (2008). Road pricing, the economy and the environment [Elektronisk resurs]. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

http://www.nejtrangselskattgbg.se/2013/02/18/pm-vagvalet-lamnar-yttrande-gallande-sou-201313-trangselskatt-delegation-sanktioner-och-utlandska-fordon/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag1/Direktiv-om-vagavgifter-for-tu_GV06FPM136/

/G

llllllllllllll

Annonser

Opinionen för/emot trängselskatt

Efter otaligt långa diskussioner med företrädare från Vägvalet och andra som tar ställning emot trängselskatt i Göteborg så har jag snappat upp ett antal argument som återkommer hela tiden (därmed inte sagt att jag inte upprepar mig). Ett av de argument som förs fram är att beslutet om trängselskatt är odemokratiskt. Att det alltså är fattat i icke demokratisk anda och inte enligt gängse regler som finns för beslutsfattande i kommuner. Framförallt så förstår jag det som att det är odemokratiskt dels för att en majoritet är emot trängselskattens införande och dels för att man blivit lovad en folkomröstning.

Svt Nyheter säger Vägvalets ordförande: ” Det största sveket är att de lovat en folkomröstning, så beslutet har tagits på ett odemokratiskt sätt” och hänvisar till att den kampanj som GT drivit nu har fått in 45 000 underskrifter. För mer bakgrund så kan jag rekommendera detta inlägg på Vägvalets blogg och statsvetarprofessorn Ulf Bjerelds kommentar

Så. Detta blogginlägg ska alltså handla om två saker.

1. Hur ser statistiken ut för påståendet att en majoritet av Göteborg befolkning är emot trängselskatt.

2. Är beslutet att betrakta som odemokratiskt eller demokratiskt? (det tar vi i nästa inlägg från G)

Statistiken.

Johan Martinsson, forskningsledare vid SOM-institutet, sade så här i GP i september 2012.
– ”Tar man del av rapporteringen kring trängselskatterna får man intrycket av att alla är emot, men det är inte bilden vi får. Däremot är de som säger ja inte lika intensiva i sina åsikter och hörs inte lika mycket i debatten”

I samma artikel går man igenom tre undersökningar som på olika sätt studerat attityden gentemot trängselskatt. Den ena gjorde på GP via ett formulär på hemsidan där vem som helst fick svara och 5088 personer gjorde det. Då svarade 74% emot trängselskatten. Sådana undersökningar är förvisso intressanta men kan inte tillmätas för stort värde då vem som helst kan svara och undersökningar som ex. SIFO genomför har alltid som mål att få ett så brett spektra av människor så att de kan sägas motsvara befolkningens åsikter. Därför kontaktar man alltså en mängd olika grupper osv. Jag tror ni förstår.

3769552030

Den andra undersökningen, som SOM-institutet genomförde via telefon, gav ett annat resultat. 500 göteborgare tillfrågades, urvalet anses vara representativt. Andelen som var emot låg 55% och andelen som var för låg på 35%.

Den tredje undersökningen omfattade 1136 personer och innehåller inte ett representativt urval utan den medborgarpanel man använder sig av består huvudsakligen av samhällsintresserade och många högutbildade. Här var 47% för, 42% emot och 11% osäkra.

Tre undersökningar. Tre ganska olika resultat.

Kan man dra några slutsatser?

Ja, det kan man men inte så tydliga som man kanske skulle vilja. Redan nämnda Johan Martinsson påpekar faktumet att resultaten spretar ganska mycket men att telefonundersökningen är den som är mest vetenskaplig. Han säger att mellan 50-59% av göteborgarna kan anses vara emot trängselskatt. Samtidigt, utan att förringa statistiken, är underlaget inte det bästa, samtidigt är det den mest tillförlitliga studien I nuläget. Hur utfallet i en eventuell folkomröstning kommer bli är svårt att veta. Det finns många som är emot, helt klart, men även många som är för. 10% av befolkningen i Göteborg ha en folkomröstning. Ett löst antagande är inte alla skulle rösta ”nej” men troligtvis många. Således verkar det, med nuvarande underlag, finnas en majoritet i befolkningen emot trängselskatt i Göteborg.

Annan intressant statistik återfinns i en annan rapport från SOM-institutet, under rubriken ”Infrastruktur”. Här åskådliggörs hur olika grupper (indelade efter utbildning, ålder, boplats, uppväxtort) ser på trängselskatt. Högutbildade och människor i medelåldern verkar vara mest positiva till trängselskatt (deras balansmått är högst) medan lågutbildade, unga och äldre verkar vara mer negativa.

Intressant parentes

1. Folke Johansson: Trängselskatt/biltullar – något för Göteborg? 

2. Intressant om Västlänken

3. Jag avslutar med orden från SOM-institutet– “Sämst av alla förslag anses vägavgifter i Göteborg vara, kanske eftersom det handlar om att avgiftsbelägga något som i dagsläget inte kostar något.”

/G

Edit: Det är viktigt att vara medveten om sina egna drivkrafter och motiv annars gör man inte alltid så bra arbete som man tror, utan läser slarvigt och redogör felaktigt. Då får man krypa till korset. 

Willkommen!

Hej och välkommen till denna bloggs första inlägg!

Tanken med bloggen är att den ska handla om aktuella frågor som är intressanta. Min förhoppning är att jag ska kunna vidga debatten och inte bara sitta och raljera i vanlig ordning samtidigt som jag idiotförklarar mina meningsmotståndare. Gör jag det så förlorar bloggen lite av sitt syfte. Mina primära intresseområden är samhällsplanering (urban planering, infrastrukturfrågor etc), migrationspolitik, demokrati, rasism, kaffe och kristen tro och mycket mer.

I nuläget så skriver jag en B-uppsats i kulturgeografi som behandlar hur trängselskatt påverkar rörlighet. Det är en jämförande studie där jag och min kompanjon diskuterar förutsättningarna i Göteborg utifrån fallen Stockholm och London som har haft trängselskatt sedan 2007 respektive 2003. Det finns flera intressanta punkter och frågan kring just trängselskatt är synnerligen komplex. I Göteborg så har det i skrivande stund funnits i fem dagar, alltså sedan 1 januari 2013. Diskussionen har förts fram och tillbaka i ett antal år och framförallt under 2012 tog frågan ordentlig fart, antagligen när folk började inse att de kommer behöva börja betala mer för att åka bil.

Trängselskatt

Jag har själv tagit aktiv ställning i frågan och är klart positiv till trängselskatt men samtidigt finns det komplikationer där det absolut finns anledning att ifrågasätta exempelvis placeringen av betalstationer, kommunikationen från politiker etc. Samtidigt är frågan ganska infekterad och det är mycket känslor och ofta ganska lösa antaganden som framförs. Utifrån detta så kommer de närmaste framtida inläggen handla om bland annat demokratifrågan, vilka drabbas av trängselskatten etc.

Dagens intressanta tips är från P4 Göteborg . Johan Nyhus (S) och Jonas Ransgård (M) diskuterar bland annat om en folkomröstning var lovad, vad kommer hända vid en folkomröstning etc. Spola fram till 13:00.

Övrig läsning:
VD för Västsvenska Handelskammaren har en serie om Västsvenska paketet och trängselskatten. Givande läsning.
GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6, GT7
GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7